دکوراسیون
بروشور

بروشور یکی از کارآمدترین ابزارهای حال حاضر می باشد .

معمولاً بروشور ها نسبت به کاربردشان طراحی می شوند .

برخی از بروشور ها نوعی برگه راهنما و یا طریقه مصرف می باشند که در آن

متـن زیادی اسـتفاده شده اسـت و برخی دیـگر کاملاً جنبه معرفی و تبلیغاتی

داشته و کمتر از متن استفاده شده است .